Kroužky v MŠ začínají v říjnu a končí v květnu. Veškeré informace podávají p. učitelky V DRUHÉ POLOVINĚ ZÁŘÍ.

PLAVECKÝ A PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK V HOŘOVICÍCH (Parník+Eden)                                                                                                                     
Cílem kurzu je hravou formou vybudovat u dětí kladný vztah k vodě a naučit je základům předplaveckých a plaveckých dovedností dle jejich aktuálních schopností v průběhu 10 lekcí.
Záloha (lekce plus doprava): 1200,- Kč
Kapacita: 50 dětí (KAŽDÁ TŘÍDA 10 DĚTÍ, STARŠÍ MAJÍ PŘEDNOST) 
Termín konání: Každá středa v dopoledních hodinách, od 6.3. 2019 do 22.5.2019

HOPSA KROUŽEK (PARNÍK)                                                                                                                                                                                                        Lektorka: Petra Kubínová                                                                                                                                                                                                                 

V lekcích “Hopsa kroužku” se zaměřujeme na hlasovou výchovu, dechová cvičení a pohybové aktivity cílené ke správnému držení těla. K tomu nám nejvíce pomohou zdravotní cviky prováděné zábavnou formou.  Naučíme se a zazpíváme si zde řadu písniček s pianem a kytarou. Přeji si, aby děti na tento kroužek chodily rády a natěšené. P.K.

Kapacita: 14 dětí
Termín konání: Každé liché úterý 14.15 – 15.00 hod.

 

PERCEPČNĚ MOTORICKÁ PŘÍPRAVKA – PŘEDŠKOLÁCI (Parník + Eden)
Lektor: Mgr. Ivana Vlková
Přípravka je zaměřena na získání hrubo a jemnomotorických dovedností, na osvojení správných návyků při psaní, podpora špetkového úchopu a plynulosti pohybů jednotlivých znaků (čáry,kruhy,oblouky,vlnky,elipsy….), procvičování prostorové orientace a vizuomotoriky (propojení ruky a oka), na rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, rozlišování, paměti a pozornosti, analýzy, syntézy, pravolevé orientace a předmatematických představ za přístupu metody NTC Learning, kterou jsem absolvovala.
Výstupem přípravky je lednové „vysvědčení“, z něhož se dozvíte současnou úroveň zmíněných dovedností a schopností u vašeho dítěte a návodné možnosti, jak tyto schopnosti zlepšit a posílit.

Kapacita: 13 dětí
Termín konání: Parník: Každý čtvrtek od 14.00 do 14.45 hod. Eden: Každé úterý 15.00 – 15.45 hod.

KERAMIKA                                                                                                                                                                                                                                         Lektorka: Míša Matysová                                                                                                                                                                                      

Termín konání: Každá třída 1 x za 5 týdnů – pondělí. Hrazeno ze záloh na akce.

Na hodinách se děti budou věnovat vytváření objektů vymačkáváním z hroudy, tvarováním z plátů, postupným stavěním z menších kusů hlíny, odebíráním hlíny z plného tvaru. Naučí se respektovat použitý materiál, poznávat a využívat jeho vlastnosti. Svá díla budou také zdobit, např. glazurami. Budou tak rozvíjet fantazii, tvořivost a jemnou i hrubou motoriku.