Vzdělávací program

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem:

Plavba kolem světa za jeden rok

Filozofie:


Základní myšlenkou je zdravý fyzický i psychický rozvoj dítěte, zajištěný prostřednictvím prosociální a ekologické výchovy. Směřujeme ke zdravému sebevědomí, ohleduplnosti a tvořivosti dětí. Každé dítě je v něčem jedinečné a má právo na úspěch.

Zaměřujeme se na poznávání přírody a její ochranu, budujeme u dětí pozitivní vztah ke všemu živému i neživému. Klademe důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování, na prohlubování ekologického myšlení a zdravého životního stylu.

Naší snahou je také poznávání světa ve všech jeho podobách, pestrý život lidí v různých krajích s různými zvyky.

Podporujeme v dětech pocit sounáležitosti k rodnému městu i k lidem kolem nás, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě a společnosti.

Do základní školy chceme předat děti samostatné, zvídavé, bez vad řeči a se širokou slovní zásobou, schopné přirozeně komunikovat s učitelkou a tvořivě pracovat.

Výchovné a vzdělávací činnosti jsou postaveny na vnitřní motivaci dítěte, jeho osobní aktivitě a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Podporujeme kritické myšlení a různé typy inteligence dětí.


Prostředky:


Děti i dospělí se mají cítit v prostředí MŠ dobře, jistě, panuje zde pozitivní atmosféra. Pedagogický styl vedení dítěte je podporující, sympatizující, projevuje se vstřícnou a empatickou komunikací. Nezbytný je individuální přístup k dítěti.

Klademe důraz na aktivní spoluúčast a schopnost samostatného rozhodování dítěte ve výuce. Pedagog se vyhýbá zbytečným negativním komentářům, úměrně oceňuje projevy dítěte. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážena nezbytnou mírou jejich odpovědnosti.

Děti se podílí na tvorbě pravidel soužití ve třídě na začátku školního roku, pravidla jsou v průběhu roku stále upevňována ve spolupráci s rodiči. Denní činnosti jsou přizpůsobovány věkovému složení dětí a aktuálních okolností (počasí, koncentrace pozornosti dětí, individuální potřeby pohybu nebo relaxace dětí, dostatek času na dokončení činností, aktuální témata apod). Poměr řízených činností je vyvážen dostatkem spontánních aktivit dětí.

Podporujeme děti v jejich samostatnosti a kreativitě prostřednictvím experimentů, samostatného výběru a organizování činností. Činnosti jsou organizovány skupinově, individuálně i frontálně. Zejména pomocí skupinových činností vedeme děti ke vzájemné spolupráci, empatii a toleranci. Náročnost úkolů je přizpůsobována individuálním možnostem dětí.

Využíváme prvků programu Začít spolu, především ranní komunitní kruh, centra aktivit, ale také zapojení rodičů do činností. Směřujeme k samostatnosti dětí, schopnosti přirozené komunikace, kritickému myšlení a zdravému sebevědomí prostřednictvím všech oblastí předškolního vzdělávání dle RVP PV.

Je zde dostatek prostoru pro iniciativu a tvořivost všech zainteresovaných osob.


Cíle:


Ozdravění dětské populace po stránce fyzické, duševní a sociální. Vytvoření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu po dobu pobytu dítěte v MŠ i mimo ni. Směrování výchovy dítěte ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován návyky a dovednostmi, odolností vůči stresu a patologickým jevům. Respektování individuálních zvláštností dětí, posilování slabších a vyzdvihování silných stránek dítěte. Každý má právo na úspěch. Podpora potřeby spolupráce a pomoci druhým, sounáležitosti.

Tvorba příjemného a estetického prostředí uvnitř i vně budovy MŠ, na kterém se podílejí nejen děti, pedagogové, ale také rodiče a přátelé školy. Plány propojují to, co chceme děti naučit, s tím, co děti poznají ve skutečném životě a co je zajímá – propojení se skutečným životem.

Naplňování klíčových kompetencí předškolního vzdělávání, a to: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání; osvojení si základů hodnot naší společnosti; získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Zaměření na příjemné klima školy.


Integrované bloky:


1. ZÁŘÍ – PRÁVĚ VYPLOUVÁME
Záměr: Plynulá adaptace dětí s individuálním přístupem. Navození pocitu pohody a bezpečí ve školce, vyvozování pravidel soužití. Seznamování se s kamarády, chodem dne ve školce. Odbourávání ostychu, podpora slovního projevu a vzájemné komunikace.

2. ŘÍJEN – V PŘÍRODĚ I NA ULICI
Záměr: Respektování pravidel ve škole i mimo ni. Respektování individuality druhých dětí, ohleduplnost. Orientace v ročních obdobích, využití přírodnin. Druhy materiálů, třídění. Základní poznatky o lidském těle, péče o ně. Povědomí o původu a druzích potravin.

3. LISTOPAD – POHÁDKOVÁ CESTA Z MĚSTA
Záměr: Poznávání vztahů mezi rostlinami a živočichy. Pochopení, že každý je důležitý a umí něco jiného. Pochopení potravního řetězce a přirozených potřeb lidí, zvířat. Seznámení s pojmem zdravý životní styl. Získávání základních poznatků o naší zemi.

4. PROSINEC – SVÁTEČNÍ ZIMNÍ ČAS
Záměr: Rozvoj sebedůvěry a nebojácnosti, vzájemná podpora a pohoda ve třídě. Vnímání proměn přírody. Zdůraznění kladných lidských vlastností, ponaučení z příběhu. Přiblížení významu lidových tradic a pospolitosti. Povědomí dětí o výživové pyramidě.

5. LEDEN – BÍLÁ KRÁLOVNA ZIMA
Záměr: Rozvoj základních dovedností a pojmů souvisejících s prostředím školy. Poznávání podmínek života v cizích zemích. Pochopení významu pravidel ve společnosti. Prohlubování kulturního a estetického cítění, společenského chování, význam přátelství.

6. ÚNOR – KOUZLA, ČÁRY, VYNÁLEZY
Záměr: Podpora pestrosti zájmových aktivit a zvídavosti dětí. Rozvoj tvořivosti, práce s různými materiály, využití odpadu. Sledování a pochopení koloběhu vody v přírodě. Pochopení pointy příběhu, vyjádření pocitů, vlastního názoru.

7. BŘEZEN – JARO, VSTÁVEJ!
Záměr: Pozorování probouzející se přírody, oslava nového života. Základní životní potřeby rostlin a živočichů. Význam hmyzu v přírodě, pochopení, že každý živý tvor má své místo. Rozvíjení rukodělných činností. Podpora vztahu ke knihám, péče o ně.

8. DUBEN – MODRÁ PLANETA ZEMĚ
Záměr: Upevňování pravidel bezpečnosti na ulici, poznávání mníšeckého okolí a života v něm. Posilování vztahu ke svému okolí. Rozvoj fantazie a sebedůvěry dětí. Pozorování reakcí těla na různé podněty.

9. KVĚTEN – DOMA JE HEZKY
Záměr: Prohlubování znalostí o živé přírodě a vztahu k ní. Podpora úcty k rodičům a lidem každého věku. Poznávání nových míst, kulturních a přírodních objektů. Rozvoj sportovních dovedností, smysl pro fair – play, týmovou spolupráci.

10. ČERVEN – S LÉTEM SVĚTEM
Záměr: Pochopení, že lidé v různých koutech světa jinak vypadají a žijí. Povědomí o rozmanitosti světa, respektování individualit mezi námi. Zamyšlení, co jsme se ve školce naučili a dozvěděli, co je důležité a co ne.