Kroužky v MŠ začínají v říjnu a končí v květnu. Veškeré informace budou podávat p. učitelky V DRUHÉ POLOVINĚ ZÁŘÍ.

PLAVECKÝ A PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK V PŘÍBRAMI (Parník + Eden)                                                                                                                     
Cílem kurzu je hravou formou vybudovat u dětí kladný vztah k vodě a naučit je základům předplaveckých a plaveckých dovedností dle jejich aktuálních schopností v průběhu 9 lekcí.
Kapacita: 50 dětí (KAŽDÁ TŘÍDA 10 DĚTÍ, STARŠÍ MAJÍ PŘEDNOST) 
Termín konání: každé úterý v dopoledních hodinách od 21.11. 2017 do 23.1.2018

HOPSA KROUŽEK (PARNÍK)                                                                                                                                                                                                        Lektorka: Petra Kubínová                                                                                                                                                                                                                                    V lekcích „Hopsa kroužku“ se zaměřujeme na hlasovou výchovu, dechová cvičení a pohybové aktivity cílené ke správnému držení těla. K tomu nám nejvíce pomohou zdravotní cviky prováděné zábavnou formou.  Naučíme se a zazpíváme si zde řadu písniček s pianem a kytarou.                                        Přeji si, aby děti na tento kroužek chodily rády a natěšené.

Kapacita: 15 dětí
Termín konání: Každé sudé úterý od 14.00 hod.

PERCEPČNĚ MOTORICKÁ PŘÍPRAVKA – PŘEDŠKOLÁCI (Parník + Eden)
Lektor: Mgr. Ivana Vlková
Přípravka je zaměřena na získání hrubo a jemnomotorických dovedností, na osvojení správných návyků při psaní, podpora špetkového úchopu a plynulosti pohybů jednotlivých znaků (čáry,kruhy,oblouky,vlnky,elipsy….), procvičování prostorové orientace a vizuomotoriky (propojení ruky a oka), na rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, rozlišování, paměti a pozornosti, analýzy, syntézy, pravolevé orientace a předmatematických představ za přístupu metody NTC Learning, kterou jsem absolvovala.
Výstupem přípravky je lednové „vysvědčení“, z něhož se dozvíte současnou úroveň zmíněných dovedností a schopností u vašeho dítěte a návodné možnosti, jak tyto schopnosti zlepšit a posílit.

Kapacita: 24 dětí (12 dětí v Parníku, 12 dětí v Edenu)
Termín konání: Eden: Každé úterý 14.00 – 14.45 hod., Parník: Každý čtvrtek od 14.00 do 14.45 hod.