Celé Česko čte dětem

Škola je od roku 2011 zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Učitelky předčítají dětem každý den alespoň 20 minut při odpoledním odpočívání. Dvakrát ročně pořádáme týden čtení s maminkami, babičkami a dalšími zástupci rodin dětí, kteří předčítají dětem z jejich oblíbených dětských knih. Na projektu se spolupodílejí také zástupci z řad rodičů, veřejnosti a městské knihovny, do které pravidelně docházíme. Výrazně je tak rozvíjena pozornost dětí, slovní zásoba, porozumění textu, ale i vztah ke knihám, k literatuře, umění. Pro starší děti pořádáme Andersenovu noc, kdy děti mohou přespat ve školce. Ve večerních hodinách je pro ně připravena stezka odvahy s dobrodružnými úkoly a kvízy v celé školní budově na motivy hrdinů známých knih. Další informace jsou k dispozici na adrese https://celeceskoctedetem.cz

Škola před školou

Jedná se o pětitýdenní ucelený a systematický soubor pracovních listů pro předškoláky k nácviku a zlepšení paměti, pozornosti, sluchového a zrakového vnímání, vyjadřování, psaní a počítání, který byl vytvořen odborníky z pražských pedagogicko-psychologických poraden. Celému projektu předchází schůzka, kde se pedagogové a rodiče domluví na strategii a systému práce. Každý týden si předškoláci vypracovávají pět úkolů ve škole a dalších pět doma s rodiči. Cílem je společně si vyzkoušet školní režim včetně správných návyků před započetím práce i během ní. Rodiče a děti mají být během práce spojenci, těšit se na ni a společně si ji užít. Na konci projektu je pak dobře patrné, kde má dítě slabinu a na co se konkrétně zaměřit pro hladký nástup do základní školy, což je také shrnuto na závěrečné schůzce.

Motto celého projektu zní: „Do školy se těšíme, společně vše zvládneme“. 

Ekoprogram Mrkvička

(Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy)

Škola je již několik let zapojena do celostátní ekologické sítě Mrkvička. Pedagogové využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, inspirují se v Informačním bulletinu Mrkvička i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe. Ve škole probíhají třídní projekty s ekologickou tématikou, do výuky jsou zváni odborníci z ekocentra. Rodičům a dětem jsou nabízeny materiály podporující ochranu životního prostředí s konkrétními příklady z praxe. Informace a náměty k činnostem jsou na adrese https://www.e-bedrnik.cz

Zdravá 5

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Prostřednictvím projektu seznamujeme děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Prostřednictvím akreditovaných seminářů jsou pedagogům představovány nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy, aktuální informaci z oblasti výchovy ke zdraví a zdravotní gramotnosti, prezentace nových metodickéých materiálů a didaktických postupů pro interaktivní práci se žáky. Informace o projektu a metodické materiály jsou na adrese https://www.zdrava5.cz

Se Sokolem do života

Klademe důraz na to, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek. Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaných materiálů osnov pro TV, který v republice máme a který podporuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání. Projekt má také vlastní webové stránky a to na adrese www.sesokolemdozivota.cz

Malá technická univerzita

Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjíme v dětech jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata MTU jsou zpracována tak, aby korespondovala se vzdělávacími cíli RVP (Rámcový vzdělávací program). Mají detailně zpracovanou strukturu, motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinujeme jednodušší aktivity s náročnějšími. Program rozvíjí zejména pozitivní vztah k technickým oborům, samostatnost, práci ve skupině, logické myšlení, prostorové vnímání a jemnou motoriku. Více zde: www.mtuni.cz

Malá digitální univerzita

Klade důraz klademe na poznání digitálního světa tzv. Screenless (žádné monitory), na koberci a prožitkem. Při aktivitách s dětmi využíváme např. programovatelného dřevěného robota Cubetto. Malá digitální univerzita ve své plné podobě umožní uceleně, názorně a jednoduše představit dětem předškolního a nižšího školního věku svět ICT (informačních a komunikačních technologií). Program je vhodný pro děti od 5let. Program přináší zejména individuální přístup, práci samostatnou i ve skupinách, rozvoj prostorové orientace a představivosti, logické myšlení, koncentrace pozornosti a vnímání, procvičování hrubé a jemné motoriky. Více zde: https://www.mtuni.cz/programy-pro-deti/

Zelená škola

Projekt Zelená škola posiluje ekologické cítění dětí a pomáhá školám s ekologickou likvidací vysloužilého elektra. Klade si za cíl posilovat ekologické cítění dětí i dospělých. Školy zapojené do projektu obdrží k užívání nerezový sběrný box, do kterého mohou děti dospělí vkládat drobnější vysloužilá elektrozařízení. Součástí projektu je také vzdělávací program Odpad není k zahození, který je k dispozici nejen Zeleným školám, ale všem zájemcům. Pro Zelené školy REMA pořádá i zábavně-vzdělávací aktivity a soutěže ve sběru vysloužilých elektrozařízení. Více informací je na adrese https://www.rema.cloud

Prvky programu Začít spolu

Od září 2012 jsou do výuky výrazněji integrovány prvky programu Začít spolu. Ve třídách jsou realizovány tématické týdny s aktivní spoluúčastí rodičů. Pracujeme zde v centrech aktivit dle volby a individuálních potřeb dětí. Děti a pedagogové se pravidelně scházejí v komunitním kruhu, stanovují si téma a průběh týdne, pracují ve skupinách a společně provádějí sebehodnocení. Ředitelka školy je absolventkou Letní školy Začít spolu v roce 2012, předává své poznatky pedagogům a podporuje další aktivity v souladu s programem ZS. Klademe důraz na tzv. nekognitivní dovednosti, podporu vzájemné spolupráce dětí, spolupráce školy s rodinou, aktivitu dítěte, důraz na odpovědnost a individuální přístup, práci s chybou jako proces učení, učení v souvislostech, propojení s reálným životem – lepší schopnost adaptace na změny, formativní hodnocení, propojování více oblastí (předmětů), práce s časovým plánem, učení jako proces poznávání světa, součást životní filosofie, podporu argumentace a kritického myšlení. Více na https://www.zacitspolu.eu