Vzdělávací program

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem:

Plavba kolem světa za jeden rok

Filozofie:


Základní myšlenkou je zdravý fyzický i psychický rozvoj dítěte, zajištěný prostřednictvím prosociální a ekologické výchovy. Směřujeme ke zdravému sebevědomí, ohleduplnosti a tvořivosti dětí. Každé dítě je v něčem jedinečné a má právo na úspěch.

Zaměřujeme se na poznávání přírody a její ochranu, budujeme u dětí pozitivní vztah ke všemu živému i neživému. Klademe důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování, na prohlubování ekologického myšlení a zdravého životního stylu.

Naší snahou je také poznávání světa ve všech jeho podobách, pestrý život lidí v různých krajích s různými zvyky.

Podporujeme v dětech pocit sounáležitosti k rodnému městu i k lidem kolem nás, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě a společnosti.

Do základní školy chceme předat děti samostatné, zvídavé, bez vad řeči a se širokou slovní zásobou, schopné přirozeně komunikovat s učitelkou a tvořivě pracovat.

Výchovné a vzdělávací činnosti jsou postaveny na vnitřní motivaci dítěte, jeho osobní aktivitě a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Podporujeme kritické myšlení a různé typy inteligence dětí.


Prostředky:


Děti i dospělí se mají cítit v prostředí MŠ dobře, jistě, panuje zde pozitivní atmosféra. Pedagogický styl vedení dítěte je podporující, sympatizující, projevuje se vstřícnou a empatickou komunikací. Nezbytný je individuální přístup k dítěti.

Klademe důraz na aktivní spoluúčast a schopnost samostatného rozhodování dítěte ve výuce. Pedagog se vyhýbá zbytečným negativním komentářům, úměrně oceňuje projevy dítěte. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážena nezbytnou mírou jejich odpovědnosti.

Děti se podílí na tvorbě pravidel soužití ve třídě na začátku školního roku, pravidla jsou v průběhu roku stále upevňována ve spolupráci s rodiči. Denní činnosti jsou přizpůsobovány věkovému složení dětí a aktuálních okolností (počasí, koncentrace pozornosti dětí, individuální potřeby pohybu nebo relaxace dětí, dostatek času na dokončení činností, aktuální témata apod). Poměr řízených činností je vyvážen dostatkem spontánních aktivit dětí.

Podporujeme děti v jejich samostatnosti a kreativitě prostřednictvím experimentů, samostatného výběru a organizování činností. Činnosti jsou organizovány skupinově, individuálně i frontálně. Zejména pomocí skupinových činností vedeme děti ke vzájemné spolupráci, empatii a toleranci. Náročnost úkolů je přizpůsobována individuálním možnostem dětí.

Využíváme prvků programu Začít spolu, především ranní komunitní kruh, centra aktivit, ale také zapojení rodičů do činností. Směřujeme k samostatnosti dětí, schopnosti přirozené komunikace, kritickému myšlení a zdravému sebevědomí prostřednictvím všech oblastí předškolního vzdělávání dle RVP PV.

Je zde dostatek prostoru pro iniciativu a tvořivost všech zainteresovaných osob.


Cíle:


Ozdravění dětské populace po stránce fyzické, duševní a sociální. Vytvoření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu po dobu pobytu dítěte v MŠ i mimo ni. Směrování výchovy dítěte ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován návyky a dovednostmi, odolností vůči stresu a patologickým jevům. Respektování individuálních zvláštností dětí, posilování slabších a vyzdvihování silných stránek dítěte. Každý má právo na úspěch. Podpora potřeby spolupráce a pomoci druhým, sounáležitosti.

Tvorba příjemného a estetického prostředí uvnitř i vně budovy MŠ, na kterém se podílejí nejen děti, pedagogové, ale také rodiče a přátelé školy. Plány propojují to, co chceme děti naučit, s tím, co děti poznají ve skutečném životě a co je zajímá – propojení se skutečným životem.

Naplňování klíčových kompetencí předškolního vzdělávání, a to: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání; osvojení si základů hodnot naší společnosti; získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Zaměření na příjemné klima školy.


Integrované bloky:

Integrované bloky jsou tvořeny tak, aby byly pro pedagogy variabilní. Vzdělávací záměry se promítají do vzdělávací nabídky, do výchovného stylu, metod a forem práce. Při sestavě třídního vzdělávacího plánu zařazuje učitelka dílčí vzdělávací cíle tak, jak jsou stanoveny v jednotlivých blocích. Po jejich realizaci je zazanamenává do tabulky – přílohy třídní knihy. Získává tak ucelený přehled o průběžném a kompletním plnění všechvzdělávacích cílů stanovených RVP PV.

Pět oblastí vzdělávání, které jsou činně propojeny, se vzájemně ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, který je nedělitelný. Obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu se stejně jako v životě prolíná, prostupuje a vzájemně se podmiňuje. Cíle i dosahované kompetence dítěte na sebe navazují a vzájemně se doplňují a překrývají. V rámci různých oblastí se tak mohou přirozeně i opakovat. Integrované bloky jsou sestaveny tak, že si do třídního vzdělávacího plánu může učitelka zvolit konkrétní okruh a věnovat mu delší časový úsek.

Správně sestavenou vzdělávací nabídkou by měly učitelky na konci školního roku realizovat očekávané výstupy ve všech oblastech předškolního vzdělávání.

1. ZÁŘÍ – LISTOPAD: VZHŮRU NA PALUBU S KAMARÁDY

Záměr: navodit atmosféru pohody, vlídnosti a bezpečí ve třídě, těšit se na společný pobyt dětí v mateřské škole, na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat kamarády. Začínat rozlišovat různé formy jednání a získávat postupně stále větší samostatnost v chování. Usnadnit dětem poznávání, že každý jsme součástí lidské společnosti, která se řídí určitými pravidly. Podporovat utváření pozitivních vztahů dětí a dospělých, pozitivní tolerance se všemi odlišnostmi.

Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách. Sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí. Rozvíjet zručnost s různým přírodním materiálem. Chápat některé vztahy mezi prvky nejbližšího přírodního a sociálního prostředí. Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka.

Vytvářet si životní postoje prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle, získávat povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí. Objevovat postupně své vlastnosti a respektovat ostatní. Poznávat vlastní fyzické a motorické schopnosti auvědomovat si i své nedostatky. Osvojovat si základy péče o vlastní tělo vytvářením základních zdravotních a sebezáchovných návyků.

2. PROSINEC – ÚNOR: ZIMNÍ PLAVBA A RADOVÁNKY

Záměr: porozumění významu lidových tradic u nás i v jiných zemích. Podpora sebedůvěry, nebojácnosti a sebereflexe. Rozvoj uměleckého a estetického cítění – koledy, písničky, básničky. Stimulace jemné motoriky při pečení perníčků a výrobě vánočních dárků pro své blízké – následné uvědomění si radosti z obdarovávání.

Přiblížení významu lidových tradic a vzájemné pospolitosti. Podpora projevu a vzájemné komunikace. Rozvoj rukodělných činností. Seznámení s pojmem Zdravý životní styl. Povědomí dětí o výživové pyramidě. Základní poznatky o lidském těle. Rozvíjení praktických dovedností při přípravě svačinky. Rozpoznává tvarů, velikostí a barev. Rozvíjení pohybových činností při společné hře i pobytu venku.

Poznávání podmínek života v cizích zemích. Sledování, pochopení a přizpůsobení se změnám počasí v přírodě. Prohloubení kulturního a estetického chování. Pochopení pointy příběhu, vyjádření pocitů a vlastního názoru. Smysl a hloubka pohádek, odkaz na klasickou dětskou literaturu, dobro a zlo, ponaučení, popis lidských vlastností.

3. BŘEZEN – KVĚTEN: ENTENTÝNY TRALALA, VYPLUJEME DO JARA

Záměr: vítání jara, vnímání změn v přírodě. Seznámení dětí s pěstitelskými činnostmi. Osvojování tradic pomocí říkanek, básniček, písniček. Rozvíjení pohybových činností při hře a učení venku, prohlubování zodpovědnosti za svou bezpečnost a zdraví.

Seznamování dětí s činnostmi přispívajícími k péči o životní prostředí. Pozorování přírody kolem nás, jak se probouzí. Zkoumání koloběhu vody v přírodě, pokusy, pozorování. Prohlubování znalostí o živé přírodě a vztahu k ní. Ochrana přírody, třídění odpadů, oslava Dne Země. Podpora úcty k rodičům a lidem každého věku.

Poznávání nových míst, kulturních a přírodních objektů. Rozvoj sportovních dovedností, smysl pro fair-play a týmovou spolupráci. Pochopení, že lidé žijí v různých koutech naší planety, že mohou žít jiným stylem, jinak. Pochopení, že každá živá bytost je jedinečná.

4. ČERVENSRPEN: DÁLKY NÁS LÁKAJÍ, ŠKOLA VOLÁ

Záměr: uvědomění si širšího významu rodiny, popis členů své rodiny, struktury rodiny.

Upevňování sounáležitosti se všemi lidmi na Zemi. Bližší seznamování se světem rostlina živočichů celého světa.

Prohlubování uvědomění si důležitosti ochrany přírody a péče o ni. Osvojování si sounáležitosti s ostatním světem, seznamování dětí s technickým pokrokem, hledání souvislostí mezi ním a životním prostředím. Přijetí a respektování rozmanitosti světa, jinakostí a odlišností mezi lidmi.

Reflexe toho, co jsme se ve školce naučili, co jsme během roku prožili. Očekávání prázdninových dobrodružství a uvědomění si pravidel bezpečnosti ve vztahu k sobě i k ostatním.

Pozitivní motivace a radost z učení, poznávání, vzdělávání se. Podpora zvídavosti a kreativity, radosti z objevování.