Vize

„Neví-li člověk, do kterého přístavu pluje, žádný vítr mu není dost dobrý“. (Seneca)

Naším cílem je ozdravění společnosti prostřednictvím prosociální a ekologické výchovy.

Naplňování vize naší školy je cesta, která se ubírá směrem k dětem, rodičům, zaměstnancům, městu a celé společnosti.

Dětem

poskytneme množství kvalitních podnětů, potřebu hranic a řádu, spontánní hru jako prostor pro sociální zrání, řízenou činnost vedoucí k objevování a experimentu, prožitkové učení, individuální růst, možnost identity a perspektivy.

Rodičům

nabídneme příjemné, podnětné a profesionální prostředí, možnost zapojení do vzdělávacího procesu a podílení se na chodu školy, dostatek objektivních informací, zohlednění individuálního vývoje dítěte.

Zaměstnancům

připravíme tvůrčí prostředí s konstruktivní komunikací, týmovou spolupráci, osobní růst, další vzdělávání, pocit seberealizace a uplatnění.

Městu

zajistíme formování dětí k úctě a respektování druhých, sounáležitosti s přírodou a okolím, naplňování principů ekologického chování školy i jednotlivce, propojení s místním kulturním životem, budování vztahu k hodnotám, k místu, kde žijeme.

Prostředky:

  • Děti i dospělí se mají cítit v prostředí MŠ dobře, jistě, panuje zde pozitivní atmosféra.
  • Pedagogický styl vedení dítěte je podporující, sympatizující, projevuje se vstřícnou a empatickou komunikací. Nezbytný je individuální přístup k dítěti.
  • Klademe důraz na aktivní spoluúčast a schopnost samostatného rozhodování dítěte ve výuce. Pedagog se vyhýbá zbytečným negativním komentářům, nadměrnému působení na dítě, úměrně oceňuje a koriguje projevy dítěte.
  • Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou jejich odpovědnosti.
  • Je zde dostatek prostoru pro iniciativu a tvořivost všech zainteresovaných osob.
  • Děti se podílí na tvorbě pravidel soužití ve třídě na začátku školního roku, pravidla jsou v průběhu roku stále upevňována ve spolupráci s rodiči.
  • Denní činnosti jsou přizpůsobovány věkovému složení dětí a aktuálním okolnostem (počasí, koncentrace pozornosti dětí, individuální potřeby pohybu nebo relaxace dětí, dostatek času na dokončení činností, aktuální témata apod).
  • Poměr řízených činností je vyvážen dostatkem spontánních aktivit dětí a pobytem venku za téměř každého počasí – rodiče zajistí dětem oblečení dle aktuálního počasí.

Podporujeme děti v jejich samostatnosti a kreativitě prostřednictvím experimentů, samostatného výběru a organizování činností. Činnosti jsou organizovány skupinově, individuálně i frontálně. Zejména pomocí skupinových činností vedeme děti ke vzájemné spolupráci, empatii a toleranci. Náročnost úkolů je přizpůsobována individuálním možnostem dětí. Využíváme moderních výukových prvků, jako např. ranní komunitní kruh, centra aktivit, ale také zapojení rodičů do činností. Směřujeme k samostatnosti dětí, schopnosti přirozené komunikace, kritickému myšlení a zdravému sebevědomí prostřednictvím naplňování Klíčových kompetencí předškolního vzdělávání.