Platby

Úplata za předškolní vzdělávání:

(dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., školský zákon)
je stanovena na 670,- Kč měsíčně (platné od 1. 9. 2023)

Výše stravného:

(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., školský zákon)
Ranní svačina 11,- Kč, oběd 30,- Kč, odpolední svačina 11,- Kč
Celkem 52,- Kč/den (platné od 1. 9. 2022)
Dítě, které do 31.8. dovršilo 6 let, platí za oběd o 8 Kč více.

Odhlašování jídla – nepřítomnost dítěte:

Odhlášení dítěte a jídla na daný den je možné přes aplikaci. Poud nemá rodič aplikaci, omluvy jsou možné v budově Parník pouze na pevné lince 318 592 513, v budově Eden na tel. 601 327 336. Veškeré omluvy akceptujeme na daný den nejdéle do 7. 30 hod., později již bude započítáno celodenní stravné.

 

Způsob platby školného a stravného:

Platby školného a stravného se provádí pouze bezhotovostně, a to dvěma možnými způsoby:

1. Příkazem z Vašeho účtu na školní účet (č. ú. 0390840389/0800).

Platbu je nutné uskutečnit vždy do 15. dne v měsíci, a to i v případě, že je dítě nemocné. Aktuální výši platby naleznete v mobilní aplikaci vždy první den v měsíci.

2. Souhlasem k inkasu.

Rodiče si pro tento účel vytisknou nebo vyzvednou u p. hospodářky tiskopis „SOUHLAS S INKASEM“ – ZDE KE STAŽENÍ.

Ten vyplní a odevzdají zpět do kanceláře hospodářky. Je nutné si zařídit povolení k inkasu s limitem 2 000,- Kč. Srážka bude provedena vždy poslední týden v měsíci na následující měsíc.

Částka za stravné se bude řídit počtem varných dnů v následujícím měsíci. Odhlášené pokrmy budou odečteny v záloze na následující měsíc. Přeplatek bude vyrovnán do nuly 1 x ročně k 30. 6., na účet plátce bude zaslán začátkem července.

Jakékoliv změny je plátce povinen včas oznámit (zrušení, změna účtu apod.).

Informace podává hospodářka MŠ, Ing. Monika Prendká od 7.00 do 15.30 hod.
Tel. 318 592 513, e–mail: hospodarka.msnova@mnisek.cz

Upozornění pro rodiče dětí s odkladem školní docházky o hrazení školného:

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Osvobození od úplaty školného:

Osvobozen od úplaty školného bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb.), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.) a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. Vyhláška č. 14/2005 §6.

Snížení úplaty školného:

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze základní částku školného za příslušný kalendářní měsíc poměrně snížit max. na polovinu stanovené základní částky, a to po písemné žádosti rodičů a doložení lékařské zprávy. Vyhláška č. 14/2005 §6.

Hrazení školného a stravného o prázdninách:

Během letních prázdnin je školka na jeden měsíc uzavřena. Informaci, o který měsíc se jedná v daném roce, najdete v sekci Organizace školního roku.  V měsíci, kdy je MŠ uzavřena, se školné neplatí. Úhrada školného a stravného za prázdninový měsíc se provádí do tří dnů po nástupu dítěte k prázdninové docházce. Do prázdninového provozu jsou přednostně přijímány děti obou rodičů pracujících mimo domov.