V průběhu školního roku nabízíme:

– Kroužek pěvecké výchovy
– Keramika
– Plavecký a předplavecký výcvik v Příbrami
– Pravidelná divadelní a hudební představení ve škole i mimo ni
– Oslavy svátků, narozenin dětí ve své třídě
– Návštěvy knihovny, kostela, zámku a dalších důležitých budov města
– Diagnostika dětí a další spolupráce s odborníky Speciálně pedagogického centra Slunce – (SPC Stochov)
– Práce s integrovanými dětmi ve spolupráci s SPC Stochov
– Vyšetření školní zralosti vytypovaných předškoláků pracovníky SPC Stochov
– Vyrovnávání vývojových nerovnoměrností, práce se specifickými poruchami učení (SPU)
– Návštěva základní školy před zápisem s přímým zapojením dětí do výuky
– Systematický program pro rozvoj koncentrace pozornosti předškoláků
– Pediatrické a logopedické depistáže
– Dlouhodobé i krátkodobé třídní projekty se spoluúčastí rodičů
– Čtení před spaním s rodiči, prarodiči a zástupci města v rámci projektu Celé Česko čte dětem (CČČD – www.celeceskoctedetem.cz)
– Interaktivní besedy s hasiči, policisty apod.
– Účast na Vítání občánků – příprava programu, vystoupení dětí
– Výlety do okolí – farma Kytín, Magdalena, Skalka apod.
– Mikulášská nadílka a Čertoviny ve školce
– Předvánoční besídka nebo tvořivá dílna s rodiči
– Účast na Knoflíkovém trhu – prodej výrobků, veřejné vystoupení dětí
– Karneval s rodiči
– Den otevřených dveří a besedy pro veřejnost
– Velikonoční soutěž, velikonoční čtení a prohlídka kostela s výkladem pana faráře
– Oslavy Dne Země s průvodním ekoprogramem
– Účast na Májových slavnostech – veřejné vystoupení dětí
– Oslava Dne matek s vystoupením dětí
– Závěrečný výlet – ZOO, Dinopark, Botanicus apod.
– Závěrečné besídky tříd aneb Co jsme se ve školce naučili
– Loučení s předškoláky – celoškolní Pirátská zahradní slavnost

V Den otevřených dveří si může dítě spolu s rodiči prohlédnout třídu MŠ. Učitelky ochotně zodpoví dotazy týkající se docházky dítěte do mateřské školy. Vítáme všechny rodiče a přátele školy, kteří si chtějí školu prohlédnout.
Před nástupem do MŠ nabízíme možnost vhodné adaptace dítěte na nové prostředí
dle konzultace s rodiči.
Rodiče mají možnost zapojit se do akcí pořádaných školou a spolu s dětmi prožívat radost z her a činností (dle kalendáře akcí a týdenních plánů). Odpoledne si mohou pohrát se svým dítětem ve třídě, prohlédnou si, co celý den dělalo a vytvořilo.
Uvítáme spolupodílení se rodičů a přátel školy na vytváření pěkného prostředí školy,    ať již při údržbě stávajícího zařízení nebo formou sponzorského daru.
Nabízíme členství v klubu rodičů, dotazníky pro rodiče pro další zkvalitňování spolupráce, možnost každodenní konzultace s učitelkou ve třídě (dle potřeby rodičů             s ředitelkou mateřské školy).

Naší prioritou je partnerský vztah rodič – učitelka.